Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 27-05-2019
news.jpgZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

17 czerwca 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 17.00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
przy ul. Matejki 8 ( naprzeciw budynku - os. Westerplatte 10 )


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw w zakresie reprezentowania członka Spółdzielni.
3. Wybór prezydium Zebrania: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (pełniącej jednocześnie zadania Komisji Wyborczej).
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - zgłaszanie kandydatów.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018r.
11. Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółdzielni w 2018r. - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu za 2018r.
12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
b) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
c) podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
13. Omówienie sprawy przygotowania inwestycji - budowa budynku mieszkalnego - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnych założeń organizacyjno-finansowych inwestycji.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - głosowanie.
15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni - podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: 1) ul. Daszyńskiego 3/2, 2) ul. Daszyńskiego 3/41, 3) os. Westerplatte 1/49.
17. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej i ich zastępców - podjęcie uchwały.
18. Wolne wnioski, dyskusja.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych wniosków.
20. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl. Każdy członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Z-ca PREZESA
Katarzyna Gubernat-Witek


MATERIAŁY:
 • ZAWIADOMIENIE
 • PEŁNOMOCNICTWO DO ZASTĘPSTWA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI NA WZCS
 • INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA OSTATNIM WZ
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2018 - 31.12.2018 R.
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2018
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W ROKU 2018
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 17.06.2019 R.

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie