Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 28-05-2014
news.jpgZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zwołuje

w dniu 18 czerwca 2014 r. tj. (środa) o godz. 17:00
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbędzie się w Centrum Osiedlowym w Dąbrowie Tarnowskiej

przy ulicy Spadowej 8 (biuro Spółdzielni Mieszkaniowej)

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków
a) podjęcie uchwały
3. Przyjęcia porządku obrad
a) podjęcie uchwały
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Wybór Komisji Wyborczej
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania
8. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków
a) podjęcie uchwały
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym
12. Dyskusja
13.Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r.
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
h) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
i) wyboru delegata na VIII Zjazd Delegatów MZRSM
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego WZC
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie obrad

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad tj. sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej


Materiały:
- ZAWIADOMIENIE
- PROJEKT REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
- PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ     W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R.
- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE    TARNOWSKIEJ ZA 2013 ROK
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA 2013 R.
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE      TARNOWSKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
- PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ    W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie