Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
"Niebieska Karta"

Niebieska Karta jest to procedura, która może zostać zainicjowana przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminn± Komisję Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych. Dotyczy ona członków rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Co ważne, założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, ale w przypadku gdy ofiara zdecyduje się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Niebiesk± Kartę mog± wypisać i pilotować dzielnicowi. Policjanci ze służb patrolowych s± na bież±co szkoleni i uczulani na ujawnianie przemocy domowej. Każda interwencja to indywidualny przypadek. Rodziny różnie reaguj±. Czasami wezwanie policji to sprawa incydentalna, chęć zwrócenia uwagi, że dzieje się coś złego. Często zgłaszaj±cy nie chc± dalszych czynności, nie chc± doprowadzić do skazania osoby bliskiej za znęcanie się, ani nawet skierować jej na leczenie. Chodzi tylko, żeby zwrócić uwagę na problem.

Dokumentacja „Niebieskie Karty" jest dla policji informacj±, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Dzielnicowy ma obowi±zek nie później niż w ci±gu 7 dni skontaktować się z dan± rodzin±. Jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania, a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt. Również dla komisji rozwi±zywania problemów alkoholowych Karta jest zapisem informacji powziętych przez przedstawicieli tych służb podczas wykonywania swoich obowi±zków.

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzaj±ce się umyślne działanie lub zaniechanie naruszaj±ce prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostaj±ca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostaj±ca we wspólnym pożyciu) oraz innych osób wspólnie zamieszkuj±cych lub gospodaruj±cych, w szczególności narażaj±ce te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszaj±ce ich godność, nietykalność cielesn±, wolność, w tym seksualn±, powoduj±ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuj±ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemoc±.

Patrol policji wezwany do interwencji ma obowi±zek założenia "Niebieskie Karty" w razie stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Wezwanie do przemocy w rodzinie może pochodzić od osoby, która jest jej ofiar±. - Jeżeli jest to sytuacja zagrażaj±ca życiu najpierw mówimy adres, ponieważ w momencie kiedy wypadł by nam z ręki telefon, rozładował, ktoś by nam go odebrał czy najzwyczajniej w świecie stracilibyśmy przytomność, Policja już będzie wiedziała gdzie wysłać pomoc.


Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

[strona główna]

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie